Betingelser
  Header Image

  Vilkår for bruk

   

  Elektroniske vilkår for bruk for AbbVie

  Ikrafttredelsesdato for brukerbetingelser for våre onlinetjenester av 31 desember 2009

   

  AbbVie er ansvarlig for webområdet www.hudogledd.no Disse brukerbetingelser regulerer din tilgang til nettstedet. Disse brukerbetingelser gjelder ikke for nettsider som ikke lenker til disse brukerbetingelsene, ei heller for utenlandske borgere, eller for tredjeparts nettsteder som nettstedet kan lenke til. Din bruk av nettstedet er underlagt disse brukerbetinglsene samt retningslinjene for personvern.

   

  Med forbehold om dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, forbeholder AbbVie seg retten til å endre disse brukerbetingelsene så de gjenspeiler teknologiske fremskritt, endringer i lov eller forskrift samt som følger av god forretningsskikk. Dersom AbbVie endrer bruksbetingelsene, vil en oppdatert versjon av disse betingelsene vise disse, og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere ikrafttredelsesdatoen på toppen av disse bruksbetingelsene. Ved å besøke eller bruke nettsiden, godtar du at du har lest, forstått og akseptert den gjeldende versjonen av bruksbetingelsene som du kan se når du får tilgang til webområdet. Hvis du er uenig med brukervilkårene, eller du er misfornøyd med webområdet, er din eneste beføyelse å slutte å bruke nettstedet.

   

   


  Ansvarsfraskrivelse


  Du erkjenner og samtykker i at:

   

  a. Selv om vi prøver å formidle det siste på utviklingsfronten på vår nettside, kan ikke AbbVie garantere nøyaktigheten, virkningen og egnetheten av informasjon som finnes på nettsiden. Alle brukere påtar seg det fulle ansvar og all risiko for bruken av nettstedet. Informasjonen presenteres "som den er" og kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. AbbVie forbeholder seg retten til å gjøre tilføyelser, slettinger eller å modifisere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

   

   

  b. AbbVie gir ingen garantier av noe slag med hensyn til informasjon eller innhold på nettestedet.  AbbVie tar avstand fra alle påstander eller garantier, gitt direkte eller indirekte, som følger av lov, kontrakt eller annet, inkludert, uten begrensning, alle påstander om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eierskap eller åndsverk. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av underforståtte påstander om anvendelighet, så noen av begrensningene over gjelder kanskje ikke for deg. Ikke under noen omstendighet skal AbbVie være ansvarlig for skader av noe slag, inkludert, uten begrensninger, direkte eller indirekte eller spesielle skader (inkludert tap av fortjeneste) som følger av eller som oppstår i forbindelse med nettsidens eksistens eller bruk og/eller informasjon eller innhold på nettstedet, uavhengig av om AbbVie har informert om muligheten for slik skade. Noen land tillater ikke begrensninger eller ansvarsfraskrivelse for direkte eller indirekte skader. Det er derfor mulig at den ovenstående begrensningen ikke gjelder deg. Hvis noen av de ovennevnte unntakene er umulig å håndheve i din jurisdiksjon, vil de andre unntakene nevnt ovenfor fortsatt gjelde i den grad de er tillatt i henhold til gjeldene rett i angjeldende jurisdiksjon.

  c.  AbbVie er ikke ansvarlig for, og gir ingen garantier om, nøyaktigheten til, effekten av, aktualiteten til eller egnethet av informasjon eller innhold fra tredjepart, inkludert eventuelle koblinger til eller fra tredjeparts nettsteder. Disse koblingene er utelukkende en tjeneste vi yter deg og innebærer ikke en anbefaling av innhold som ikke er under kontroll av AbbVie. Med mindre annet er oppgitt på nettstedet, vil AbbVie ikke redigere, sensurere eller på annen måte kontrollere innhold levert av tredjepart på en oppslagstavle, i chatterom eller på andre lignende fora lagt ut på websiden. Slik informasjon bør derfor betraktes som suspekt, og er ikke godkjent av AbbVie.

  d.  Informasjonen på nettstedet må ikke brukes som en erstatning for råd gitt av en lege eller annet helsepersonell, og må ikke brukes til å diagnostisere eller behandle en sykdom eller tilstand. Rådfør deg alltid med lege eller annet helsepersonell når du trenger medisinske råd eller tjenester.

   

   

  Bruk


  Du forstår, erkjenner og samtykker til følgende:

   

  a. Ved å bruke nettstedet, samtykker du til ikke å forstyrre eller fange opp vår elektronisk lagrede informasjon lagt ut på websiden eller på en av våre servere. Du samtykker også til ikke å forsøke å omgå sikkerhetsfunksjonene på websiden. Brudd på våre system eller nettverksikkerhet kan resultere i sivilt eller strafferettslig ansvar, og AbbVie vil etterforske hendelser som kan omfatte slike brudd, og samarbeider med politimyndighetene i å rettsforfølge brukere som er involvert i slike sikkerhetsbrudd.

   

  b. Ved å bruke nettsiden, godtar du at du skal overholde alle gjeldende, lokale og internasjonale lover, regler og forskrifter. Du samtykker i at du ikke vil bruke nettstedet på en måte som vil krenke opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til andre eller utgjøre brudd på personvernet, eller andre personers rettigheter, og du vil ikke legge ut materiale som er uanstendig, ærekrenkende, blasfemisk, truende, trakasserende, fornærmende, hatefullt eller flaut for en annen person eller juridisk enhet.

   

  c. Du gir til AbbVie retten til å bruke alt innhold du laster opp eller på annen måte overfører til nettstedet, underlagt disse brukervilkårene og AbbVies personvernerklæring på måter som AbbVie ønsker, inkludert, men ikke begrenset til, det å kopiere, vise eller publisere det i alle formater, endre det, innlemme det i annet materiale eller lage avledet arbeid basert på det. I den grad det tillates av gjeldende lov, gir du avkall på alle rettigheter du har til innholdet du laster opp eller på annen måte overføre til nettstedet (hvis noe).

   

  d. Unntatt som uttrykkelig angitt og avtalt på forhånd mellom deg og AbbVie skal ingen konfidensielle forhold oppstå i det tilfellet at en bruker av nettstedet henvender seg til AbbVie muntlig, skriftlig eller elektronisk (for eksempel i form av tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, etc.). Hvis nettstedet krever eller ber om at slik informasjon gis, og at slik informasjon inneholder personlig identifiserbar informasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse), skal AbbVie innhente, bruke og vedlikeholde denne informasjonen på en måte som samsvarer med våre regler for personvern. Ellers skal slik kommunikasjon og informasjon regnes som ikke-konfidensiell, og AbbVie skal stå fritt til å reprodusere, publisere eller på annen måte bruke slik informasjon til ethvert formål, inkludert, uten begrensning; forskning, utvikling, produksjon, bruk eller salg av produkter som inneholder slik informasjon. Avsenderen av eventuelle opplysninger til AbbVie er fullt ut ansvarlig for innholdet, inkludert innholdets sannhet og nøyaktighet og for at det ikke  krenker en annen persons eiendomsrett eller personvern.

   

   

  Åndsverk


  Informasjonen, dokumenter og tilhørende grafikk publisert på webområdet ("informasjonen") er AbbVies eksklusive eiendom, med unntak av informasjon fra tredjeparts leverandører AbbVie har inngått kontrakt med. Tillatelse til å bruke informasjonen gis, forutsatt at (1) merknaden om opphavsrett ovenfor vises på alle kopier; (2) bruk av informasjonen er til informativ og ikke-kommersiell eller personlig bruk; (3) at informasjon ikke er modifisert på noen måte; og (4) at ikke grafikk tilgjengelig på nettstedet brukes separert fra tilhørende tekst. AbbVie er ikke ansvarlig for innhold levert av tredjeparts leverandører, og du har ikke lov til å distribuere slikt materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Unntatt som tillatt ovenfor, gis ingen lisens eller rettighet, uttrykt eller underforstått, til noen person under noen patenter, varemerker eller andre rettigheter som tilhører AbbVie.

   

  Bruk av varemerke, varenavn eller firma på webområdet kan ikke gjøres uten med skriftlig tillatelse fra AbbVie.

   

   

  Personvern og sikkerhet

   

  AbbVie er forpliktet til å ivareta ditt personvern på nettet. Vi forstår viktigheten av personvernet til våre besøkende på nettstedet. Bruken av personlig identifiserbar informasjon styres av vår personvernerklæring og ved å gå inn og bruke nettstedet, samtykker du i å være bundet av den.

   

  Du erkjenner og godtar at når du sender oss personlig identifiserbar informasjon gjennom nettstedet så er det, selv om AbbVie har sikkerhetstiltak på plass for å hindre uautorisert tilgang eller avskjæring, ingen absolutt garanti for din informasjons sikkerhet. I det usannsynlige tilfellet at noen avskjærer kommunikasjonen eller sikrer seg uautorisert tilgang til tross av våre anstrengelser, skal AbbVie ikke være ansvarlig for slike avskjæringer eller uautorisert tilgang, ei heller direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inklusive tapte inntekter) lidt av en bruker, selv om AbbVie tidligere har vært oppmerksom på muligheten for slik skade. AbbVie garanterer ikke, verken uttrykkelig eller underforstått at informasjonen som gis av en bruker ikke skal kunne fanges opp eller utsettes for uautorisert tilgang, og gir heller ikke garantier for salgbarhet eller brukbarhet for et bestemt formål. Brukeren er selv ansvarlig for å hemmeligholde hans eller hennes eget passord.

   

   

   

  Erstatning


  Du godtar å forsvare, erstatte og holde AbbVie, dets ledere, direktører, ansatte og agenter fri fra alle krav inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og revisjonskostnader (rettslig og utenomrettslige), uavhengig av om de oppstår som følge av en bevisst handling eller oppstår ved unnlatelse, uaktsomhet eller på annen måte, av AbbVie, som følge av eller i forbindelse med (i) din bruk av nettstedet, eller eventuelle kontrakter inngått eller tjenester eller produkter som tilbys, selges eller kjøpes som et resultat av enhver kontrakt initiert på eller gjennom nettstedet, (ii) ditt brudd på disse bruksvilkår, inkludert støtende eller ulovlig atferd på nettstedet av deg eller dine pårørende, eller (iii) din overtredelse av immaterielle rettigheter eller personvern tilhørende enhver person. Denne skadeserstatningsbestemmelsen skal gjelde for tredjeparts krav samt krav mellom deg og AbbVie.

   

   

   

  Ansvarsbegrensning


  AbbVie påtar seg ikke noe ansvar for materiell, informasjon eller synspunkter på, lagt ut på, eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom nettstedet. Det å stole på dette materiellet, informasjonen og synspunkter gjøres utelukkende på egen risiko. AbbVie fraskriver seg ethvert ansvar for skader eller følgeskader fra bruk av nettstedet, eller innholdet på det.

   

  Nettstedet, innholdet, og tjenester på eller tilgjengelige gjennom nettstedet leveres "som de er" og "som de fremstår", med alle feil. Under ingen omstendigheter skal AbbVie være ansvarlig for skader av noe slag, uansett juridisk begrunnelse, som følger av,  eller som oppstår i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke nettstedet, innholdet, tjenester som tilbys på eller gjennom nettsiden eller nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til personskade, tapt fortjeneste eller skader som oppstår som følge av forsinkelser, avbrudd i tjenesten, virus, sletting av filer og brudd i elektroniske kommunikasjonstjenester, eller feil, utelatelser eller andre typer unøyaktigheter på nettsiden eller nettstedet, uansett om det foreligger uaktsomhet fra AbbVie og uansett om AbbVie har gjort oppmerksom på muligheten for slike skader eller ikke.

   

  Du samtykker i at uavhengig av gjeldende lov som sier det motsatte, kan du ikke sende inn et krav eller søksmål som følge av eller relatert til websiden eller disse bruksvilkår senere enn ett (1) år etter at kravet eller årsaken dertil oppsto.

   

  Vær oppmerksom på at ytterligere juridiske merknader, ansvarsfraskrivelser og andre bestemmelser gjelder for nettstedet.

   

   

  Generelle vilkår


  Du samtykker i at disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern beskriver hele avtalen mellom oss med hensyn til sitt innhold. Nettsiden ble opprettet og drives i henhold til norsk lovgivning. Hvis en kompetent domstol finner at noen av bestemmelsene i bruksvilkårene er ugyldige, eller ikke kan håndheves, samtykker du i at de andre bestemmelsene i vilkårene forblir i kraft.
  Fortsetter du å bruke Hud&Ledd, aksepterer du samtidig vår bruk av informasjonskapsler. Les mer ved å følge denne lenken Aksepter informasjonskapsler